O inštitutu

Inštitut je ustanovitelj zasebnih osnovnih šol in varstev predšolskih otrok na vseh lokacijah v Sloveniji. Inštitut ima direktorja ter svet zavoda, ki je upravni organ inštituta.

Direktor strokovno in razvojno supervizira vsem vzgojno-izobraževalnim enotam Lile po Sloveniji (po dogovoru tudi širše), hospitira vzgojno-izobraževalnim organizacijam vzgoje za življenje po svetu, se vsebinsko povezuje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi slovenskimi ter tujimi organizacijami z namenom dviga kvalitete posameznih šolskih ter vrtčevskih enot Lile, vodi mednarodno priznana izobraževanja za učitelje, vzgojitelje ter starše po načelih vzgoje za življenje ter jih stalno usklajuje z ostalimi VZŽ inštituti/sedeži po svetu, ustvarja literaturo ter ostalo uporabno gradivo (npr. posnetke) razvojnega poučevanja ter osebnega spremljanja otrok ter odraslih po načelih vzgoje za življenje, organizira VZŽ dogodke za javnost: predavanja, okrogle mize, izobraževalna srečanja, itd., se dnevno spiritualno povezuje v svetlobno mrežo celotnega sveta, enosti.

Naloga sveta inštituta je, da skrbi za razvoj in promocijo načel Vzgoje za življenje ter spremlja, da se ta udejanjajo na posameznih organizacijskih enotah (OE), ki jih tudi ustanavlja. Poleg tega svet inštituta potrjuje predloge za direktorja inštituta, pedagoško vodjo vseh enot in vodjo posamezne OE. Svet inštituta odloča tudi o ostalih dejavnostih inštituta, ki niso vezane na predšolsko in osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje (in so navedene v aktu o ustanovitvi).

SVET INŠTITUTA

Jasna Grabeljšek Skočir

Gašper Kemperle

Tina Rutar Leban

Maša Vidmar

Renata Babič

Nataša Bhakti Lučovnik

Petra Cankar

Eki Schweiger