Ocenjevanje

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji, ocenjevanje v vseh treh vzgojno izobraževalnih obdobjih pa je opisno*. Sprotno ocenjevanje se pojavi v zadnji fazi učenja v toku, po katerem je strukturirana učna ura. Vrednotimo pa tudi govorne nastope, pisne izdelke (učni listi, pisno preverjanje znanja), likovne in tehnične izdelke, praktične predstavitve …

Pri vsakem otroku spremljamo in postavljamo še cilje pri njegovem osebnem in socialnem razvoju, pri razvoju njegove čustvene inteligentnosti in volje. Tu je preverjanje in ocenjevanje nekoliko bolj sproščeno in je osredotočeno na otrokovo osvojeno znanje in spretnosti, motiviranost za delo in vloženo energijo.

* Za potrebe vpisa v javno šolo se opisne ocene pretvori v standardne ocene.