VZŽ izobraževanje

Izobraževanje po načelih Vzgoje za življenje (VZŽ) poteka tako s strokovnega kot osebnega nivoja, saj zajema pedagoške in osebno-razvojne vsebine. Le te so namenjene tako zaposlenim v vzgoji in izobraževanju kot staršem, saj jih podajamo z obeh vidikov (sočasno v dveh ločenih skupinah). Vsebine se nadgrajujejo preko 4 modulov, pri čemer vsak zajema tri tri-urna izobraževalna srečanja, pisna in video gradiva, domača raziskovanja, povratne refleksije in izpit.


S pomočjo dodatnega izobraževanja sem tekom šolskega leta reflektirala vzgojno izobraževalni proces. S pomočjo mentorice, ki mi je ves čas nudila supervizijo, sem hitreje prišla do odgovorov na vprašanja. Novo pridobljeno znanje sem postopoma vnesla v svoje delo in osebno življenje. Spoznala sem, kje so moji viri moči, v čem sem dobra.
S sodelavci sem sproti in odkrito govorila o izzivih. Otroci so me naučili, da je pri učenju pomembna njihova notranja motivacija. Vodstvo me je vodilo na poti lastnega razvoja. Pridobila sem na potrpežljivosti pri delu z otroki. Bolj sem pripravljena sprejemati kompromise in otroku dati kar si želi in potrebuje.
Pri pridobivanju znanja mi je koristilo prebiranje dodatne literature, ogled posnetkov izobraževanja in izmenjava izkušenj na srečanjih udeležencev izobraževanja.
Otroke sem začela dojemati kot majhne odrasle in enakovredne partnerje v procesu učenja. Bolj sem se začela zavedati, da mi kažejo pot razvoja in so izjemni učitelji. Tudi v prihodnosti imam namen v svoje delo vpeltati znanja VZŽ.

Pri učnem procesu mi je bilo zelo pomembno, da so imeli otroci možnost spregovoriti in izraziti svoja čustva. Stik z učitelji je bil iskren, prodoren, sproščen. Bila sem slišana. Otrokom sem začela bolj zaupati, da bodo zmogli. Dobila sem veliko idej glede poučevanja na otrokom zanimiv in ustvarjalen način. Skupaj z učitelji sem se udeležila Lila vikendov, kar nas je še bolj povezalo.
Celotno izobraževanje mi je razširilo obzorje na področju vzgoje-izobraževanja. Začela sem kritično razmišljati o šolskem sistemu in iskati možnosti za izboljšave. Novo pridobljeno znanje mi je dalo dodaten zagon in zmanjšalo izgorelost. Ugotovila sem kaj potrebujem, da se bolje počutim. Razvijala sem svoja šibka področja in z reševanjem izzivov rastla. Z opazovanjem sebe in drugih sem odkrivala svoje življensko poslanstvo.
Kritično priteljevanje mi je dalo drug pogled na šolstvo v današnjem času. Raziskovala sem tudi lastno otroštvo, kar mi je pomagalo pri uživljanju v otroke. Ugotovila sem, da vedno ne moreš imeti nadzora. Potrebno se je le prepustiti in dovo
liti, da vesolje naredi svoje.

– V.Č., specialna pedagoginja v javno vzgojno-izobraževalnih zavodih

1. modul: 27.september, 11.oktober, 25.oktober (17.30-20.30)
2. modul: 29. november, 13.december, 3.januar (17.30-20.30)
3. modul: 24. januar, 7. februar, 21. februar (17.30-20.30)
4. modul: september 2017 – junij 2018 (individualni termini)

Prvi trije moduli (skupinski) potekajo v učilnici Lile na Langusovi 8 v Ljubljani. Pri zapornici pozvonite, javite, da ste za Lilo in parkirate na notranjem parkirišču. Do učilnice vas bodo pripeljali smerokazi.
Četrti modul (samostojni) poteka v kabinetu Lile na isti lokaciji.

Udeleženci modulov imajo brezplačne vse ostale Liline skupinske dogodke (Razpotja z Zarjo, Čajanka z Avati, itd.) .

Vodi in zbira prijave:
Avati Grabeljšek
avati@sola-lila.si
040 788 660

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Vrednost 1. modula: 170 EUR
Vrednost 2. modula: 330 EUR (vključuje izvod knjige Zbrani in sočutni otroci)
Vrednost 3. modula: 330 EUR (vključuje izvod knjige Ob svetu otroške duše)
Vrednost 4. modula: 400 EUR (vključuje izvod knjige Dharma poslovanja)

Plačilo posameznega modula je možno v treh obrokih, kar javite na gasper@sola-lila.si.
Module lahko opravljate v istem ali v več šolskih letih.

Kotizacijo za program zbiramo na transakcijskem računu:
TRR: SI56 6000 0000 0373 618
BIC: HLONSI22

Navedite namen: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Inštitut Lila, Clevelandska ul. 25, 1000 Ljubljana

Rok za plačilo je dan pred pričetkom programa.

Starši otrok, ki obiskujejo Lilo, študenti, brezposelni in upokojenci lahko pri prijavi uveljavljajo popust:
– cena modulov za Lila starše, študente in brezposelne je tako 85 EUR za 1. modul, 180 EUR za 2. modul, 180 EUR za 3. modul in 220 EUR za 4. modul;
– cena modulov za upokojence je 150 EUR za 1. modul, 300 EUR za 2. modul, 300 EUR za 3. modul in 360 EUR za 4. modul.

PRVI MODUL
25%

ZAVESTNO NA POTI (skupinsko izobraževalno mentorstvo)

Področja izobraževalnega usmerjanja ter spremljanja:

1. SREČANJE
– VZŽ filozofija izvorno
– VZŽ vidiki v Sloveniji
– VZŽ vidiki v OŠ Lila

2. SREČANJE
– Knjiga Vzgoja za življenje – refleksije udeležencev
– orodja zrelosti
– stopnje zavedanja

3. SREČANJE:
– knjiga Vzgoja za življenje – vidiki vodij izobraževanja
– priprava na izpit (primer)
– izvedba izpita (način po dogovoru)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 1. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene s skupinskim srečanjem (s sklepi delovanja skupine in njenih posameznikov v naprej).


DRUGI MODUL
50%

ZAVESTNO SKOZI IZZIVE (skupinsko in individualno izobraževalno mentorstvo)

 • Čuječnost in čustva skozi odnos vzroka in posledice (»psihologija vzgoje«)
 • Načrt tematske in celostne izvedbe dejavnosti (»dejavnost v toku«)
 • Samozavedanje, soudejanjanje in proaktiviranje v VZŽ okolju (»čuječe delovanje«)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 2. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne in mentorske refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene z osebnim srečanjem (s sklepi posameznikovega delovanja za naprej).


TRETJI MODUL
75%

LASTNI JAZ SKOZI DELOVANJE (skupinsko in individualno izobraževalno mentorstvo)

 • Pomen osebnega in strokovnega reda ter razvoja ob otrocih in odraslih (»VZŽ zavedanje«)
 • Skupinski red, medsebojno sprejemanje in sodelovanje ter skupinski izzivi (»VZŽ vodenje«)
 • Celostno doživljanje ter strokovno izvajanje družbeno-naravnega udejstvovanja (»VZŽ produktivnost«)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 3. modula ter lastni razvoj spremlja skozi VZŽ gradiva kot skozi lastne in mentorske refleksije, kar se ob izvedenem izpitu sklene z osebnim srečanjem (s sklepi posameznikovega delovanja za naprej).


ČETRTI MODUL
100%

ODKRIVANJE SVOJEGA DRUŽBENEGA POSLANSTVA (individualno izobraževalno mentorstvo)

 • Lastni notranji viri moči in njihova lahkotna vpeljava v vsakdanje delovno in domače okolje
 • Osebno-strokovna mapa oz. zbirka dosežkov sebe skozi strokovno delovanje kot drugih ob sebi (skupinsko in/ali individualno spremljanje otrok ali odraslih pod našim okriljem)
 • Produktivni načini samorefleksije lastnega strokovnega in osebnega razvoja s sodelavci, z uporabniki ter z vodstveno ekipo
 • Sprejemanje prijetnih in zahtevnih strokovnih/poslovnih situacij kot priložnosti za lastno in skupinsko osebno rast
 • Samoiniciativno nadgrajevanje sebe ter strokovnega okolja skozi VZŽ načela glede na lastna močna in šibka področja: jih prepoznati, produktivno udejanjati ter jih stalno razvijati
 • Lastna VZŽ vizija dalje/širše od sedanjega delovanja in vložek lastne energije ter idej v njeno uresničevanje
 • Živeti, delovati in komunicirati skozi jogijsko zavest (skozi srčnost)

V splošnem vsak udeleženec vsebine 4. modula ter lastni razvoj spremlja skozi mapo lastnega strokovno-osebnega razvoja/portfolio (v elektronski ali fizični obliki) ter predstavi svojo VZŽ praktičnost preko povabila izvajalca izobraževanja k VZŽ procesu v katerem deluje ali pripravi posnetek.

Nato se osebno (individualno) spremljanje po samoiniciativi posameznika lahko nadaljuje do certifikacije v VZŽ mentorja otrok in odraslih, za katero je okvirno potrebno letno obdobje intenzivnega spremljanja praktične izvedbe VZŽ vsebin znotraj ene od VZŽ enot ali v posameznikovem delovnem okolju. Tovrstno mentorstvo se ovrednoti naknadno glede na število ur mentorstva in morebitne potne stroške mentorja na lokacijo. Udeleženec in mentor izvedbeni in finančni plan ustvarita skupaj.